ประชุม Smart City Alliance

คณะผู้บริหาร บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ ได้เข้าร่วมประชุม Smart City Alliance ที่ Open Lab ของ Huawei เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ของอาจารย์ปัญญา และทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เเละได้กับเกียรติจาก ดร. ภาสกร รองผอ. Depa ประธาน Smart City Alliance ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งหน้า วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ อาคารอัจฉริยะ บริษัท Digital Focus โดยจะจัดให้สมาชิกชมเทคโนโลยี Smart Building ของ Hikvision และ Smart Home ของ Wulian เพื่อร่วมพัฒนา Smart City ของไทยในอนาคตค่ะ