Register Dealer
Register Dealer
มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Digitalfocus Team แล้วก้าวไปด้วยกัน

เงื่อนไขและข้อชี้แจงสําหรับผู้สมัครเป็นตัวแทนจําหน่าย

1. จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในใบสมัครตัวแทนจําหน่าย (ให้ครบถ้วนมากที่สุด)
2. เซ็นต์รับรองสําเนาเอกสารทุกใบที่ใช้ประกอบการสมัคร
3. เมื่อผ่านการอนุมัติการเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้ว สามารถรับส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้า
4. มีการสั่งซื้อสินค้าที่ต่อเนื่องกัน หากขาดการสั่งซื้อนานเกิน 2 เดือน จะถูกตัดออกจากการเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัท
5. ในการสมัครตัวแทนจําหน่าย รอบที่ 2 จะได้รับส่วนลดสินค้าในอีกระดับ ซึ่งจะได้น้อยกว่าการสมัครครั้งแรก แต่ก็ยังได้มากกว่าซื้อในนามลูกค้าทั่วไป
6. ตัวแทนจําหน่ายที่มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง มีสิทธิได้รับส่วนลดสินค้าเพิ่มขึ้นเมื่อสั่งซื้อนานเกิน 4-6 เดือน ขึ้นกับยอดการสั่งซื้อ
7. ยอดการสั่งซื้อแต่ละครั้งไม่มีกําหนดยอดขั้นต่ํา ตัวแทนจําหน่ายสามารถซื้อได้ตามความต้องการ แต่ควรสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
8. ตัวแทนจําหน่ายที่มีการสั่งซื้อกับบริษัทอย่างต่อเนื่องมีสิทธิได้รับการอบรมในตัวสินค้า ในกรณีที่มีการจัดอบรมพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม
9. สามารถรับงานติดตั้งให้ลูกค้าที่ติดต่อมาทางบริษัท โดยบริษัทจะส่งงานติดตั้งไปให้ ในกรณีที่ตัวแทนจําหน่ายรับติดตั้งกล้องวงจรปิด ซึ่งตัวแทนจําหน่ายจะได้รับรายได้จากการติดตั้งสินค้านั้น ๆ
10. เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าเป็น เงินสด เท่านั้น
11. ค่าขนส่งทุกประเภทตัวแทนเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
12. ในกรณีที่ต้องการนำภาพหรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซด์หรือเอกสารของทางบริษัทต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรในการขออนุญาต พร้อมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ ฝ่าฝืน ทางบริษัทจะดำเนินคดีตามกฏหมาย

หมายเหตุ: สำเนาหนังสือรับรองหน้าแรกพร้อมวัตถุประสงค์ 1 ชุด
สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ชุด
แผนที่ตั้งบริษัท (สถานที่ส่งของ) 1 ชุด
**เอกสารทุกฉบับ ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรานะค่ะ

ข้อมูลบริษัท (Company Information)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุดเพื่อประโยชน์ของทาน ข้อมูลดังกล่าวที่ทางลูกค้ากรอกนั้น จะเป็นข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประสานงานติดต่อกลับ

ติดตามเรา

FACEBOOK
YOUTUBE

ติดต่อเรา

HOTLINE : 0 2136 8989
Email : sales@digitalfocus.co.th
แจ้งเคลมสินค้า
สมัครตัวแทนจำหน่าย

ที่อยู่

2782/4-6 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

COPYRIGHT © 2014 DIGITALFOCUS.,CO.LTD ALL RIGHTS RESERVED.